مهریه

مطابق قانون هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می توان مهر قرارداد مهر باید بین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنها شود معلوم باشد و تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.شایان ذکر است به مجرد عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید مهریه یا به صورت عندالمطالبه است،یعنی هر زمان که زوجه اراده نماید زوج ملکف به پرداخت است یا عندلاستطاعه که ملاک پرداخت احراز تمکن مالی زوج است همچنین زوجه می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه مهر او حال(عندالمطالبه)باشد و البته ملاک در وصف باکره بودن زوجه است و صرفاً دختر باکره می تواند از این شرط که اصطلاحاً در قانون به آن حق حبس می گویند استفاده نماید و چنانچه وی قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد(همان تمکین خاص و روابط زناشویی ملاک است)قیام نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید معذلک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.

نکته دیگر اینکه اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد و البته برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظرگرفته شود.

همچنین اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استردادکند.

و اما هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود و برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

شما جهت کسب اطلاعات بیشتر یا انجام مشاوره حقوقی در اصفهان یا اخذ خدمات وکیل می توانید از خدمات موسسه وکالت حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان و وکیل مهریه در اصفهان بهره مند شوید…