مجازات های اصلی

به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات ها در یک تقسیم بندی به مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی و تبعی احصاء می گردد:

شایان ذکر است در خصوص مجازات های اصلی به چهار قسم شامل حد-قصاص-دیه-تعذیر-تقسیم می شود به آگاهی می رساند:حد مجازاتی است که موجب،نوع،میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس،تعیین شده است.

قصاص مجازات اصلی جنایت بر نفس،اعضاء و منافع است دیه اعم از مقدر و غیر مقدر،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس،اعضاء و نافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. تعزیر نیز مجازاتی است که مشمول عنوان حد،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد نوع مقدار و کیفیت و اجرا و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق،سقوط و یا سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.:

الف)انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب)شیوه ارتکاب جرم ، گستره نقض وظیفه و نتایج آن

پ)اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت)سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعذیر بر وی

و اما در خصوص مجازات های تعذیری به آگاهی می رساند که این مجازات ها به هشت درجه تقسیم می شود که ذیلاً بدان اشاره می شود:

درجه۱:

حبس بیش از۲۵سال/جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال/مصادره کل اموال/انحلال شخص حقوقی

درجه۲:

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال/جزای نقدی بیش ازپانصد و پنجاه میلیون(۵۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا یک میلیارد ریال(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)

درجه۳:

حبس بیش از ده تا پانزده سال/جزای نقدی بیش از سیصد و شصت هزار(۳۶۰۰۰۰۰۰۰)ریال تاپانصد و پنجاه میلیون(۵۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال

درجه۴:

حبس بیش از پنج تا ده سال/جزای نقدی بیش ازیکصد و هشتادمیلیون(۱۸۰۰۰۰۰۰۰)ریال تاسیصد وشصت میلیون(۳۶۰۰۰۰۰۰۰)ریال/انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه۵:

حبس بیش از دو تا پنج سال/جزای نقدی بیش ازهشتاد میلیون(۸۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیول(۱۸۰۰۰۰۰۰۰)ریال/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال/ممنوعیت دائم از یک یا چن فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی//ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه۶:

حبس بیش از شش ماه تا دوسال/جزای نقدی بیش از بیست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰)ریالتا هشتاد میلیون(۸۰۰۰۰۰۰۰)ریال/شلاق از سی ویک تا هفتادوچهارضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت/محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال/انتشار حکم قطعی در رسانه ها/ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال/ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال/ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه۷:

حبس از نود و یک روز تاشش ماه/جزای نقدی بیش از ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال/شلاق از یازده تا سی ضربه/محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه۸:

حبس تا سه ماه/جزای نقدی تا ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال/شلاق تا ده ضربه

به آگاهی می رساند مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود و در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید از خدمات وکیل مواد مخدر در اصفهان و موسسه حقوقی در اصفهان ، وکیل در اصفهان ، وکیل خوب در اصفهان، وکیل کیفری در اصفهان ،مشاوره حقوقی در اصفهان از طریق ارتباط با دفتر وکالت حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی استفاده نمایید.