چک

بازدید کننده گرامی به موجب قانون صدور چک انواع چک عبارت است از:

الف)چک عادی که عبارت از چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

ب) چک تایید شده:که آن چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود در این خصوص از چک ها بانک با تأیید چک این تضمین را ایجاد می نماید که صادر کننده حداقل به میزان وجه چک از بانک طلب دارد و همچنین با خروج این مبلغ از حساب صادر کننده حداقل به میزان وجه چک از بانک طلب دارد و همچنین با خروج این مبلغ از حساب صادر کننده چک احتمال دخل و تصرف های بعدی صادرکننده را نسبت به این میزان از طلب را منتفی می سازد که از این حیث تمایل افراد به پذیرش این قبیل چک ها زیاد است.

ج)چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود در واقع چک تضمین شده برخلاف چک های عادی است که توسط صاحب حساب صادر می شود و این چک ها مطمئن و مورد تایید بانک هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده قابلیت وصول را دارد.

د)چک مسافرتی:چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می گردد امروز واژه تر اول چک نیز مترادف با چک مسافرتی است و افراد معمولاً در هنگام سفر تمایل بیشتری برای استفاده از چک مسافرتی در جهت جلوگیری از خطرات مفقودی یا سرقت به جای پول نقد خود دارند.

در جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از خدمات دفتر وکالت حامدامیری وکیل پایه یک در اصفهان و وکیل چک در اصفهان بهره ببرید…