محجورین

در قانون به شخصی محجور می گویند که دارای حجر است و البته حجر در مقابل اهلیت است به عبارتی دیگر حجر وضعیتی است که در آن شخص صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد یا به عبارتی دیگر فرد برای انجام عمل صلاحیت قانونی لازم را نداشته باشد چرا که اگر شخص این صلاحیت را  داشته باشد طبیعتاً اهلیت نیز دارد حامد امیری وکیل آنلاین در اصفهان در این خصوص مهیا برای مشاوره می باشد شایان ذکر است محجور کسی است که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده باشد در واقع محجور به حکم قانون قادر نخواهد بود که امور مربوط به خود را مستقل اداره کند بر این اساس قانون مدنی به صراحت در ماده ۱۲۰۷اشخاص ذیل را محجور دانسته و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود منع نموده است:۱-صغار،۲-اشخاص غیر رشید۳-مجانین.

شایان ذکر است که غیررشید مترادف با سفیه است و به شخصی گفته می شود که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد در خصوص صغار نیز ماد ه ۱۲۱۰قانون مدنی بحث مهمی دارد که در این ماده اشارت بر این شده هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و تبصره۱همان ماده نیزسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است که البته تبصره۲ماده باب مهمی را باز می نماید که اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد و از این حیث می توان گفت رشدمعاملی الزاماً همراه با بلوغ نیست و منظور از رشد معاملی آن است که شخص در معاملات بتواند نفع و ضرر خویش را تشخیص دهد درجهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی شما می توانید از خدمات مشاوره یا وکالت حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان و وکیل حقوقی نیز بهره ببرید.