طرح شکایت جهت صدور چک بلامحل

به آگاهی می رساندصدور چک بلامحل جرم است و می توان علیه صادر کننده چک طرح شکایت نمود ولیکن به موجب ماده ۱۳اصلاحی قانون صدور چک در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف)درصورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب)هرگاه در متن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج)چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د)هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه)در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

به عبارتی دیگر چکی قابل طرح شکایت کیفری است که به روز صادر شده باشد و تاریخ مندرج در چک دقیق همان تاریخ واقعی صدور چک باشد.

شایان ذکر است برای طرح شکایت می بایست حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نمود و متعاقباً نیز حداکثر ظرف۶ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نسبت به طرح شکایت اقدام نمود.در جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از خدمات مشاوره یا وکالت حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری و وکیل چک در اصفهان بهره ببرید….