طلاق به درخواست یکی از زوجین چگونه صورت می گیرد؟

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید و لیکن چنانچه طلاق به در خواست زوج باشد، رأی دادگاه زمانی در دفترخانه طلاق جاری می شود که تکلیف پرداخت حقوق مالی تعیین شده زوجه در دادنامه یا دادنامه های دیگر مشخص شود. البته زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد: ۱۱۳۰،۱۱۲۹،۱۱۱۹ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید. توضیحاً در این خصوص معروض می دارد تقاضای طلاق به در خواست زوجه یا به جهت تحقق شروط ضمن العقد است یا عسروحرج.

تقاضای طلاق زوجه به جهت تحقق شروط ضمن العقد

شروط ضمن العقد چیست

طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد و تقاضای طلاق یک طرفه نماید. شایان ذکر است مواردی نیزکه به موجب سند نکاحیه البته به امضاء زوجین رسیده و با تحقق آن زن می تواند حسب تحقق آن از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید عبارت است:
– استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکنند و اجبار به ایفاء هم ممکن نباشد. در این شرایط زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید.
– سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
– ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
– جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
– عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
– محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
– ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
– زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظردادگاه غیبت نماید.
– محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
– درصورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهرخود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشوند، در این صورت تقاضای طلاق از طرف زوجه می تواند صورت گیرد.
– در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
– زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نماید.

طلاق یک طرفه

درخواست طلاق زوجه به جهت احراز عسروحرج چیست

به موجب تبصره الحاقی ۱۱۳۰ قانون مدنی عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسروحرج محسوب می گرد که میتوان تقاضای طلاق یک طرفه نمود.
-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه.
-اعتیاد زوج به اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
-محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر
-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
-ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
البته موارد مندرج در ماده مذکور مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.
شما در زمینه طلاق می توانید از خدمات موسسه وکالتی حامد امیری از جمله وکیل طلاق در اصفهان ، وکیل جهیزیه در اصفهان ، وکیل نفقه در اصفهان و برترین خدمات مشاوره با وکیل در اصفهان، وکیل آنلاین در اصفهان، وکیل دادگستری در اصفهان  و مشاوره حقوقی بهره مند گردید.