اقامتگاه

اقامتگاه هرشخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

و در خصوص اشخاص حقوقی اقامتگاه،مرکز عملیات آن ها خواهد بود.

به موجب قانون هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد در خصوص زن شوهردار اقامتگاه همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که بارضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد و اقامتگاه صغیر و محجور نیز همان اقامتگاه ولی یا قیم آن هاست.

و اما اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند به موجب ماده۱۰۰۹ فانون مدنی اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه مخدوم یا کارفرماخواهد بود.

و نکته مهم که در ماده۱۰۱۰قانون مدنی به صراحت در آن اشارت گردیده و بسیار می تواند راهگشا باشد این است که اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

شما در این خصوص می توانید برای مشاوره با وکیل در اصفهان ،تلفن وکیل در اصفهان،وکیل پایه یک در اصفهان وکیل حقوقی در اصفهان از خدمات وکالت و مشاوره حقوقی دفتر وکالت حامد امیری وکیل پایه۱در اصفهان بهره مند شوید.